Privacy Policy (NL)

Privacy Policy

 In deze Privacy Policy geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van der Veen-event engineering houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doelen waarvoor deze zijn verstrekt, deze doeleinden en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Van der Veen-event engineering zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u onderaan dit document.
 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Van der Veen-event engineering verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • administratief doeleinde;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht;

Voor bovenstaande doeleinden kan Van der Veen-event engineering  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Van der Veen-event engineering opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
   

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Van der Veen-event engineering verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De inschrijving voor de nieuwsbrief via de website van www.vanderveen-ee.nl naar het e-mailadres: newsletter@vanderveen-ee.nl;

Voor de bovenstaande doeleinden kan Van der Veen-event engineering  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Van der Veen-event engineering opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • gedurende de periode dat men aangemeld is.

Op initiatief van de inschrijver kunnen persoonsgegevens weer worden verwijderd.
 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Van der Veen-event engineering verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn of andere social media;

Voor de bovenstaande doeleinden kan Van der Veen-event engineering de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Van der Veen-event engineering opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.
 • Bij omzetting van het contact van prospect naar klant zal de verwerking van uw persoonsgegevens overgaan naar de Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers, zoals hierboven beschreven.
   

 Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Van der Veen-event engineering verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doeleinden kan Van der Veen-event engineering de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • salarisgegevens;
 • kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • bankgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door Van der Veen-event engineering opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
   

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze derde partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • de registratie van het verzuim en de opvolging in het kader van de Arbo;
 • het verzorgen van de pensioenadministratie;
 • het verzorgen van de helpdeskfunctie en beheer internetomgeving;
 • het verzorgen van de lease-administratie.

Daarnaast heeft onze holding maatschappij, Boemer Beheer, de mogelijkheid om onze administratie in te zien. Ook met deze organisatie hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens. Slechts in uiterste noodzaak kunnen zij, na toestemming van Van der Veen-event engineering, persoonsgegevens verwerken.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 

Bewaartermijn

Van der Veen-event engineering bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Van der Veen-event engineering van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
   

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!
 

Actualiteit

Mocht de situatie zich wijzigen dan heeft Van der Veen-event engineering het recht en de mogelijkheid om deze Privacy Policy te wijzigen.
 

Contactgegevens

Van der Veen-event engineering
Cort van der Lindenstraat 7
2288 EV Rijswijk
info@vanderveen-ee.nl

 

 

Mei 2018